Disclaimer


Wij danken je voor het downloaden van de xplre Gouda 2.0 app (de "App"). We wensen je een onvergetelijke Augmented Reality-ervaring!

Centric Netherlands

De app wordt ter beschikking gesteld door Centric Netherlands, Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda. Door onze App te gebruiken dan wel te openen, gaat je akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

De App & Services gebruiken

U moet deze voorwaarden en alle voorwaarden en regels naleven die in de App en/of de Services worden weergegeven en/of waarnaar in de App en/of de Services wordt verwezen. Je mag onze Services en de App niet misbruiken. Verstoor onze App en Services niet en probeer de Services en/of de App niet te openen via een andere methode dan volgens de interface en de instructies die wij leveren, of in strijd met deze voorwaarden. Je mag onze Services en App alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en her-exporteren daaronder begrepen. Wij kunnen de levering c.q. ter beschikking stelling van onze App en/of Services aan je opschorten of stopzetten als je niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken of constateren. Door het gebruik van de App en/of onze Services verkrijgt je geen (intellectuele eigendoms-) rechten op onze App en/of Services. Deze voorwaarden verlenen je niet het recht de merken of logo's te gebruiken die in onze App en/of Services worden gebruikt. Je mag de juridische informatie die in of bij onze App en/of Services wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen. In onze App en Services wordt bepaalde inhoud weergegeven of ter beschikking gesteld die geen eigendom is van ons. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. Wij kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat wij inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat wij dit doen. Gebruik de App niet op een manier waardoor je wordt afgeleid of waardoor je zich niet kunt houden aan de geldende verkeers- of veiligheidsregels.

Uw toegang tot onze App en/of Services

De toegang tot onze Services wordt gereguleerd via Centric Netherlands. Deze App is vrij toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Er wordt geen gebruik gemaakt van specifieke gebruikersinformatie.

Gegevens die we gebruiken

Onze App heeft toegang tot de volgende items ("Gegevens") op het apparaat:

 • Algemene (netwerk gebaseerde) locatie en gedetailleerde (GPS) locatie
 • Bewegingssensoren van het device
 • Inhoud van extern opslagapparaat lezen
 • Volledige internettoegang
 • Voorkomen dat apparaat in slaapstand gaat
 • Camera
 • Je IP adres;


De Services hebben heen directe toegang tot het device; de App neemt het initiatief om data die door de Services beschikbaar wordt gesteld, op te halen. Wij plaatsen geen cookies.

Privacy

De App maakt slechts verbinding met de Services om de laatste stand van de benodigde data op te halen. Het gebruik van de camera dient slechts om Augmented Reality content in relatie tot de werkelijke wereld te kunnen tonen. Camerabeelden worden door de App niet opgeslagen dan wel doorgegeven aan de Services. Er worden door de App of de Services geen gegevens van de gebruiker of het device vastgelegd. Je geeft toestemming voor het gebruik en de opslag van de data op uw device. In de App wordt op de achtergrond uw locatie opgevraagd met slechts het doel om je te informeren over locaties waar content getoond kan worden. Locatiegegevens worden niet aan de Services doorgegeven.

Over software in onze Services

Wanneer de App en/of een Service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op uw apparaat wanneer er een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Centric Netherlands verleent je hierbij een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve licentie om de App te gebruiken. Deze licentie word je uitsluitend verstrekt om je in staat te stellen de door Centric Netherlands geleverde App te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. Je mag geen enkel deel van onze App of bijgeleverde software kopieren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en je mag de (broncode van) die software of deze App niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of je onze schriftelijke toestemming heeft gekregen. Deze licentie kan door Centric Netherlands op ieder moment worden beeindigd door middel van een daartoe strekkende kennisgeving, zonder terzake enigerlei (schade)vergoeding aan je verschuldigd te raken. Bepaalde software die wordt gebruikt in onze App of Services, kan worden aangeboden onder een open source-licentie of onderhevig zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van derden. In dat geval zullen de open source-licentiebepalingen, respectievelijk de licentievoorwaarden van de desbetreffende derde(n), voorrang hebben boven deze voorwaarden. Als en voorzover de App of de Services geheel of gedeeltelijk bestaan uit of gebaseerd zijn op programmatuur waar Centric Netherlands niet de (enig) rechthebbende van is geldt, zal Centric Netherlands nooit meer rechten verstrekken dan zij van haar derde toeleverancier(s) heeft verkregen.

Onze App/ Services aanpassen en beeindigen

Wij zijn voortdurend bezig onze App en Services aan te passen en te verbeteren. Wij kunnen functies of mogelijkheden daaraan toevoegen of daaruit verwijderen. Ook kunnen wij je gebruiksrecht terzake van de App (en in voorkomend geval: de Services) opschorten of zelfs volledig stopzetten. Je kunt je gebruik van onze Services en/of de App op elk gewenst moment stopzetten. Centric Netherlands kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan je stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze App en/of Services. Bovenstaande bevoegdheden mag Centric Netherlands naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment uitoefenen, zonder terzake enigerlei (schade)vergoeding aan je verschuldigd te raken.

Garanties en voorbehouden

ANDERS DAN UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, DOEN CENTRIC NETHERLANDS EN HAAR TOELEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS GEEN SPECIFIEKE BELOFTEN MET BETREKKING TOT DE SERVICES EN DE APP. WIJ DOEN BIJVOORBEELD GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE INHOUD IN DE SERVICES, DE SPECIFIEKE FUNCTIONALITEIT VAN DE SERVICES OF DE APP EN DE BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF MOGELIJKHEID DAARVAN OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN. WIJ LEVEREN DE APP EN (IN VOORKOMEND GEVAL:) DE SERVICES ALS ZODANIG ('AS IS'). SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STELLEN VOORWAARDEN AAN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT. CHEESE EXPRERIENCE GARANDEERT NIET DAT VIA DE SERVICES EN/OF DE APP VERSTUURDE (PUSH) BERICHTEN, NOTIFICATIES EN/OF ALERTERINGEN (TIJDIG) WORDEN ONTVANGEN DOOR DE PERSONEN EN/OF ONTVANGERS VOOR WIE DEZE BERICHTEN, NOTIFICATIES EN/OF ALERTERINGEN BESTEMD ZIJN. CENTRIC NETHERLANDS, DE AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EN HAAR TOELEVERANCIERS ZULLEN TERZAKE EN VOOR ALLE SAMENHANGENDE GEVOLGEN NIET VERANTWOORDELIJK EN/OF AANSPRAKELIJK ZIJN. CENTRIC NETHERLANDS GARANDEERT NIET DAT DE BERICHTEN DIE je VIA DE SERVICES EN/OF DE APP ONTVANGT OF VERSTUURT JUIST EN/OF VOLLEDIG ZIJN EN/OF TIJDIG ONTVANGEN WORDEN. CENTRIC NETHERLANDS, HAAR TOELEVERANCIERS EN DE AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN ZIJN TERZAKE NIET VERANTWOORDELIJK EN NIET AANSPRAKELIJK. Aansprakelijkheid voor onze App/Services VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN CENTRIC NETHERLANDS, HAAR TOELEVERANCIERS EN DE AAN CENTRIC NETHERLANDS GELIEERDE BEDRIJVEN VOLLEDIG UITGESLOTEN. DEZE UITSLUITING HEEFT (TEVENS MAAR NIET UITSLUITEND) BETREKKING OP:

 • SCHADE BESTAANDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET (DE GEVOLGEN VAN) LETSEL EN/OF DOOD;
 • IEDERE ANDERE VORM VAN SCHADE;
 • CLAIMS UIT HOOFDE VAN ONRECHTMATIGE DAAD, CLAIMS UIT HOOFDE VAN WANPRESTATIE, EN OP CLAIMS UIT HOOFDE VAN IEDERE ANDERE (RECHTS) GROND.


Over deze Voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze App of Services te weerspiegelen. Je moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. Wij posten kennisgevingen van aangepaste (aanvullende) voorwaarden in de betreffende Services en/of de App. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als je niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, moet je uw gebruik van de Services en de App onmiddellijk beeindigen. Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Centric Netherlands en jou over de App en (in voorkomend geval) onze Services. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derden worden ontleend. Als je niet voldoet aan deze voorwaarden en wij niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat wij afstand doen van eventuele rechten waarover beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen). Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden. Op deze voorwaarden en het gebruik van de App en de Services is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen in eerste aanleg bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.
Thank you for downloading the xplre Gouda 2.0 app (the "App"). We wish you an unforgettable Augmented Reality experience!

Central Netherlands

The App is made available by Centric Netherlands, Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda. By using or opening our App, you agree to these terms. Please read the terms and conditions carefully.

Using the App & Services

You must comply with these terms and conditions and all terms and conditions displayed in the App and/or the Services and/or referenced in the App and/or the Services. You may not misuse our Services and the App. Do not interfere with our App and Services or attempt to access the Services and/or the App by any method other than the interface and instructions we provide, or in violation of these terms. You may only use our Services and App as permitted by law, including applicable export and re-export laws and regulations. We may suspend or discontinue the provision or availability of our App and/or Services to you if you fail to comply with our terms or policies or if we investigate or detect any suspected misconduct. By using the App and/or our Services, you do not acquire any (intellectual property) rights to our App and/or Services. These terms and conditions do not grant you the right to use the brands or logos used in our App and/or Services. You may not remove, obscure, or alter any legal information displayed in or with our App and/or Services. Our App and Services display or make available certain content that is not owned by us. The entity making the content available is solely responsible for that content. We may review content to determine whether it is illegal or violates our policies, and we may remove or not display content that we reasonably determine is violating our policies or the law. However, this does not necessarily mean that we review content, so please do not assume that we do. Do not use the App in a way that distracts you or prevents you from complying with applicable traffic or safety regulations.

Your access to our App and/or Services

Access to our Services is regulated through Centric Netherlands. This App is freely accessible and there are no costs involved. No specific user information is used.

Data we use

Our App has access to the following items ("Data") on the device:

 • General (network based) location and detailed (GPS) location
 • Device motion sensors
 • Read content from external storage device
 • Full internet access
 • Prevent device from going to sleep
 • Camera
 • Your IP address;


The Services have direct access to the device; the App takes the initiative to retrieve data made available by the Services. We do not place cookies.

Privacy

The App only connects to the Services to retrieve the latest state of the required data. The use of the camera only serves to show Augmented Reality content in relation to the real world. Camera images are not stored by the App or passed on to the Services. No user or device data is recorded by the App or the Services. You give permission for the use and storage of the data on your device. Your location is requested in the background in the App with the sole purpose of informing you about locations where content can be displayed. Location data is not passed to the Services.

About software in our Services

Where the App and/or a Service requires or includes downloadable software, this software may be automatically updated on your device when a new version or feature becomes available. Centric Netherlands hereby grants you a personal, worldwide, non-transferable, non-sublicensable and non-exclusive license to use the App. This license is granted to you solely to enable you to use and utilize the App provided by Centric Netherlands, in a manner that complies with these terms and conditions. You may not copy, modify, distribute, sell or lease any part of our App or accompanying software, and you may not reverse engineer or attempt to extract the (source code of) such software or this App, unless such restrictions are prohibited by law or you have received our written permission. This license can be terminated by Centric Netherlands at any time by means of a notification to that effect, without owing you any (damage) compensation in this regard. Certain software used in our App or Services may be offered under an open source license or subject to the intellectual property rights of third parties. In that case, the open source license terms, respectively the license terms of the relevant third party(ies), will take precedence over these terms. If and so far as the App or the Services consist in whole or in part of or are based on software of which Centric Netherlands is not the (sole) owner, Centric Netherlands will never grant more rights than it has obtained from its third supplier(s).

Modify and terminate our App/Services

We are constantly adapting and improving our App and Services. We may add or remove features or capabilities from it. We may also suspend or even completely discontinue your right to use the App (and, where appropriate, the Services). You can stop using our Services and/or the App at any time. Centric Netherlands may also stop providing Services to you or add or impose new restrictions on our App and/or Services at any time. Centric Netherlands may exercise the above powers at its own discretion and at any time, without owing you any compensation or damages in this regard.

Warranties and exclusion of liability

OTHER THAN EXPRESSLY SET FORTH IN THESE TERMS OR ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS, CENTRIC NETHERLANDS AND ITS SUPPLIERS OR DISTRIBUTORS MAKE NO PARTICULAR PROMISES RELATING TO THE SERVICES AND THE APP. FOR EXAMPLE, WE MAKE NO REPRESENTATIONS ABOUT THE CONTENT IN THE SERVICES, THE PARTICULAR FUNCTIONALITY OF THE SERVICES OR THE APP, AND THEIR RELIABILITY, AVAILABILITY, OR POSSIBILITY TO MEET YOUR NEEDS. WE PROVIDE THE APP AND (AS IS:) THE SERVICES "AS IS". SOME JURISDICTIONS CONDITIONS CERTAIN WARRANTIES, SUCH AS THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, WE EXCLUDE ALL IMPLIED WARRANTIES. CHEESE EXPERIENCE DOES NOT WARRANT THAT PUSH MESSAGES, NOTIFICATIONS AND/OR ALERTS SENT THROUGH THE SERVICES AND/OR THE APP WILL BE RECEIVED (TIMELY) BY THE PERSONS AND/OR RECIPIENTS FOR WHOM THESE MESSAGES, NOTIFICATIONS AND/OR ALERTS ARE INTENDED. CENTRIC NETHERLANDS, ITS AFFILIATES AND ITS SUPPLIERS SHALL NOT BE RESPONSIBLE AND/OR LIABLE FOR ANY CONSEQUENCES AND/OR CONSEQUENCES. CENTRIC NETHERLANDS DOES NOT WARRANT THAT MESSAGES YOU RECEIVE OR SEND THROUGH THE SERVICES AND/OR THE APP ARE ACCURATE AND/OR COMPLETE AND/OR RECEIVED TIMELY. CENTRIC NETHERLANDS, ITS SUPPLIERS AND ITS AFFILIATED COMPANIES ARE NOT RESPONSIBLE AND NOT LIABLE IN ANY CONCERNS. Liability for our App/Services TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW, ANY LIABILITY OF CENTRIC NETHERLANDS, ITS SUPPLIERS AND THE CENTRIC NETHERLANDS AFFILIATES IS ENTIRELY EXCLUDED. THIS EXCLUSION (ALSO, BUT NOT EXCLUSIVELY) APPLIES TO:

 • DAMAGES CONSISTING OF OR RELATED TO (THE CONSEQUENCES OF) INJURY AND/OR DEATH;
 • ANY OTHER DAMAGE;
 • CLAIMS RESULTING FROM TORT, CLAIMS UNDER PERFORMANCE, AND CLAIMS UNDER ANY OTHER (RIGHT) GROUND.


About these Terms

For example, we may amend these terms to reflect changes in the law or changes to our App or Services. You should review these terms and conditions regularly. We will post notices of modified (additional) terms in the applicable Services and/or the App. Changes will not be applied retroactively and will not take effect until 14 days after they are posted. However, changes due to new features or changes made for legal reasons will take effect immediately. If you do not agree to the modified terms, you must immediately terminate your use of the Services and the App. These terms and conditions govern the relationship between Centric Netherlands and you about the App and (where applicable) our Services. No rights for third parties can be derived from the conditions. If you do not comply with these terms and we do not take immediate action, this does not mean that we waive any rights we may have (such as the right to take action in the future). If a certain condition is found to be unenforceable, this will not affect the other conditions. These terms and conditions and the use of the App and the Services are governed by Dutch law. Disputes must be submitted exclusively to the competent court in Rotterdam in the first instance.